#

Name

Size

Cost

121

Sailboat

4.5 oz.

$4.50

122

Diet Pill

1 oz.

$1.25

123

Volkswagon

5 oz.

$5.00

124

Jet Plane

1 oz.

$1.25

125

Thomas Train

2 oz.

$2.00

128

Cruise Ship Titanic

3.50 oz.

$3.50

129

Spider

1 oz.

$1.25

130

Ear

1.25 oz.

$1.40

131

Nose

1 oz.

$1.25

132

Rabbit Ears (set of 3)

2.25 oz.

$3.00

133

Dump Truck

1.50 oz.

$1.55

134

School Bus

1.25 oz.

$1.40

135

Foot

1 oz.

$1.25

136

Diamonds - wrapped in silver foil (set of 3)

.75 oz.

$1.50

137

Tooth

1.25 oz.

$1.40

138

Dentures - white chocolate

3 oz.

$3.00

139

Fire Fighter (set of 4)

4.25 oz.

$5.05